Periodické školení řidičů

Školení řidičů referentů můžeme svou povahou zařadit mezi školení bezpečnosti práce – BOZP. Všechny zákonné požadavky jsou shrnuty na stránce školení řidičů referentů. Stejně jako je nutné provádět školení bezpečnosti práce opakovaně, tak i školení řidičů musíte provádět periodicky.

Jak často školit řidiče referenty?

Školení řidičů je nutné provádět periodicky, a tak analogicky se zákonem č. 247/2000 Sb. by školení mělo probíhat zpravidla 1x za rok. Pokud se na problematiku opakování podíváme v celé šíři zákonných školení, tak jediný požadavek na termín opakování školení je stanoven ve vyhlášce č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Zde je předepsáno, že zaměstnanci jsou v požární ochraně školeni minimálně 1x za dva roky a vedoucí zaměstnanci pak alespoň 1x za 3 roky. Tyto lhůty se pak přenášejí analogicky a pokud je to možné také do školení bezpečnosti práce (např. u školení bezpečnosti práce pro administrativní pracovníky). V podstatě by bylo možné tento postup využít i u školení řidičů. Za správné nastavení opakování nese plnou zodpovědnost zaměstnavatel, který by se měl řídit doporučením osob odborně způsobilými ve vyhledávání rizik.

Forma školení řidičů

Zákon neupravuje formu školení řidičů a tak ho lze provádět i elektronicky online za dodržení potřebného obsahu. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno a účast zaměstnanců musí být jednoznačně prokazatelná. V souvislosti s tím je vhodné připomenout, že potvrzení o absolvování školení řidičů není zaměstnanec povinen vozit u sebe. Tuto povinnost mu žádný zákon nepředepisuje. Řada společností však využívá zmenšenou formu potvrzení např. jako doklad, na jehož základě si může řidič vyzvednut vozidlo v autoparku.

Doklady, které by měl mít řidič referent u sebe

Doklady, které má povinnost u sebe mít řidič referent jsou stejné jako doklady obyčejného řidiče. Jde tedy o:

  • řidičský průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu („malý technický průkaz“),
  • doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu („zelená karta“),
  • doklad o zdravotní způsobilosti (pokud je řidiči 65 a více let)

 

V případě cesty do zahraničí je vhodné doplnit tyto doklady ještě o potvrzení o užívání firemního vozidla. Většinou nejste v dokladech vozidla uvedeni jako jeho vlastník a vyhnete se tak možnému zadržení vozidla policií do doby než se prokáže, že vozidlo není odcizeno.