ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ POHLEDEM ZÁKONA

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v §103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinné školení řidičů referentů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní (služební) cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv. Podobně lze uvést, že školení řidičů musí absolvovat zaměstnanec bez ohledu na to, zda v souvislosti s výkonem zaměstnání řídí vozidlo služební, soukromé nebo půjčené z půjčovny a dokonce, zda toto vozidlo řídí na veřejné komunikaci nebo na komunikaci účelové v uzavřeném prostoru či objektu. Školení řidičů je nutné provádět periodicky.

Právní předpisy pro školení řidičů referentských vozidel

V §349 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné zejména o:

  1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky.
  2. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
  3. Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
  4. Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
  5. Nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Zákonná školení řidičů

Povinným školením řidičů musí projít nejen řidiči referenti, ale i řidiči z povolání a řidiči, kteří řídí vozidla nad 3,5 tuny.

Školení řidičů ONLINE

Zákon stanovuje povinnost provádět a vést evidenci o provedeném školení řidičů. Neupravuje jeho formu a tak lze využívat jak prezenční formu, kdy instruktor vykládá látku za pomocí prezentace nebo dát přednost moderní formě – školení řidičů referentů ONLINE. Tato online forma školení je plně uznatelná dozorovými orgány. Svědčí o tom i skutečnost, že školíme Českou obchodní inspekci nebo Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj.