Školení řidičů z povolání

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vyplývající ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech řidičů z povolání. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

 

Zákonné úpravy školení řidičů z povolání

Zákon odkazuje na vyhlášku č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti silničních motorových vozidel. Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Za nástupnický právní předpis po vyhlášce č. 55/1991 Sb. se považuje zákon č. 247/2000 Sb. V tomto případě se ale pro školení řidičů z povolání vztahuje pouze obsah stanovený v příloze č. 6 zákona č. 247/2000 Sb.

Povinnost účasti na školení pro tyto osoby vyplývá z ustanovení §3 odstavce 1 písmeno d) zákona č. 111/1994 Sb. Zákon v tomto případě nestanovuje, jaký doklad řidič obdrží po takto absolvovaném školení a přezkoušení. Provedení školení a přezkoušení však musí být spolehlivě a jednoznačně zadokumentováno.

Kurz pro školení řidičů z povolaní

Školení řidičů z povolání může mít podobu prezenčního kurzů nebo online školení řidičů. Pokud se jedná o školení řidičů z povolání, kteří řídí vozidla do 3,5 tuny, tak je možné využít nabízené školení řidičů referentů. Jedná-li se o řidiče, kteří řídí vozidla nad 3,5 tuny, je nutné provést školení podle pravidel profesního průkazu a to je předepsáno pouze jako školení prezenční.

Doklady pro školené řidiče

Jednoznačným a spolehlivým dokladem o absolvování školení je vlastnoruční podpis zaměstnance např. ve třídní knize školení. Alternativním způsobem jde nahradit podpis v třídní knize podpisem na certifikátu, který dokládá absolvování školení a je zpravidla vydáván po přezkoušení řidiče. Přezkoušení má většinou formu testu.