AUTO – aktualizace 2024

Budeme vás seznamovat s novinkami ve Školení řidičů – tedy spíše ve světě silničních a návazných předpisů. Ne vše se totiž promítá do problematiky řidičů referentů a tedy i do našeho školení.

Silniční provoz

1. Reflexní vesty

Povinnost použít reflexní vestu platí pro řidiče motorových vozidel (kromě motocyklu), nachází-li se na pozemní komunikaci mimo vozidlo v souvislosti s nouzovým stáním vždy, tedy nejen pouze v obci jako dosud. 

Poznámka: Na pracovních cestách platí tato povinnost již dlouhou dobu, a to i pro přepravované osoby.

2. Rychlost na dálnici

Místní úpravou lze zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici, a to nejvýše o 20 km/h. Dosud taková možnost platila pouze na silnicích pro motorová vozidla, případně ostatních komunikacích (o 30 km/h).

3. Sdílená zóna

Zavádí se nový pojem „sdílená zóna“. Pravidla pro jízdu touto zónou upravuje § 39b zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

(1) Sdílená zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Sdílená zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec sdílené zóny“, a je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu.

(2) Ve sdílené zóně musí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit. Řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě.

(3) Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž na chodce se nevztahují § 53 a 54 a na cyklisty se nevztahuje § 57 odst. 2 a 3. Přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.

(4) Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.“

Sdílejte příspěvek...